Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

United Rentals

4. februar 2019 | Ticker: URI | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

United Rentals er verdens største utleiebedrift, og jeg fant den på grunn av stabile og gode resultater gjennom mange år. Den eneste store bekymringen kan være en stor gjeld, men jeg tar uansett en nærmere titt på selskapet for å se om det kan være en god investering.

Forretningen

United Rentals er den største utleieren av utstyr i verden, med omtrent 11,4% av markedet i Nord-Amerika. De opererer i 49 stater i USA og 10 kanadiske provinser. Totalt har de nesten 18 500 ansatte og 1200 lokasjoner. Det ble startet i 1997 av Bradley Jacobs, og vokste hovedsaklig gjennom oppkjøp. Allerede i 1997 kjøpte selskapet opp seks små utleiere rundt omkring i USA, og ble notert på børsen i desember samme år. I 2014 ble selskapet en del av S&P500.

For 2018 rapporterer selskapet at de har 660 000 utleie-enheter, med en gjennomsnittlig alder på 4 år. Dette kostet i utgangspunktet 14.18 millarder dollar, og fordelt på 3800 utstyrsklasser. Omsetningen av de forskjellige typene utstyr er vist under:

For 2018 antar de at de har økt markedsandelen fra 11,4% til 13,3%. De forventer en vekst i omsetningen på 6% for 2019. Industri og annen ikke-konstruksjon utgjør omtrent 50% av omsetningen, mens konstruksjon utgår den andre halvparten. Boliger utgjør omtrent 4%.

I tillegg til utleie selger de også brukt utstyr ved behov, samt en del klasser av nytt utstyr.

Utsikter og risiko

Selskapet har en stor og diversifisert utstyrsbase, som gjør at de kan tilby utleie til mange forskjellige sektorer og kunder. Dette gjør at de er veldig lite avhengig av enkeltkunder og enkeltsektorer. I følge årsrapporten for 2018 så utgjør de 10 største kundene kun 5 % av omsetningen deres.

De har også en solid fri kontantstrøm, som gjør at de kan gjøre oppkjøp av både selskaper og utstyr når behovet melder seg. De er så store at de kan forhandle frem gode avtaler, og kan kjøpe inn mye på en gang til rabatterte priser.

Det at de er et kjent navn og er spredt rundt i hele Nord-Amerika gjør også at de trolig klarer å holde godt på kundene sine.

Følgende risikoer mener jeg er viktig å ta med i vurderingen av aksjen:

  • Selskapet er tydelig syklisk og avhengig av en god økonomi, og har da naturlig nok hatt en god periode de siste ti årene
  • Selskapets store gjeld er en stor risiko, spesielt med faren for høyere renter

Totalt sett mener jeg selskapet er godt posisjonert for fremtiden. De mener de ikke har noen store konkurrenter, men kun små selskaper med noen få lokasjoner, og United Rentals størrelse gjør at de har en del stordriftsfordeler i forhold til små konkurrenter. Jeg tror ikke USA går inn i noen resesjon enda, og tror det fortsatt vil være behov for United Rentals sitt utstyr også fremover.

En tydelig bekymring er gjelden, men den vil jeg se nærmere på litt senere.

Ledelsen

CEO for United Rentals er Michael J. Kneeland, og han har vært det siden 2008. Fram til 2018 var han også president. Han fungerte også som interim CEO fra 2007 til 2008, og ble med i United Rentals allerede i 1999 i forbindelse med oppkjøpet av Equipment Supply Company.

Michael J. Kneeland har en rating på hele 94% på glassdoor, og selskapet har 81%. På Owler har CEO tilsvarende tall med 92%. Dette er meget gode tall, blant de beste jeg har sett når jeg har gjennomgått ledelsen tidligere.

Det ser ut til å være forholdsvis mye innside-eierskap i selskapet, og f.eks. CEO Kneeland eier 232 000 aksjer til en verdi på rundt 240 millioner kroner. Det ble også foretatt kjøp fra en del direktører det siste året.

Selskapet har slått forventningene til analytikerne tre av de fire siste kvartalene, og missen i siste kvartal var veldig liten.

Fortrinn

Som konkurransefortrinn har selskapet som sagt en fordel med tanke på størrelsen sin, og merkevaren de har bygd opp. Allikevel er det ingen store konkurransefortrinn jeg klarer å identifisere.

Når det gjelder marginene til selskapet, ser dette veldig bra ut de siste årene. Marginen har gått oppover, men er ikke veldig store. Dette tilsier at det ikke finnes noe dyp moat, men at pris gjerne bestemmer hvilken tilbyder som blir valgt. Her har United Rentals en viss fordel på grunn av størrelsen sin som gir stordriftsfordeler.

Marginer siste 8 år

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år8 år
Bruttomargin42 %42 %42 %40 %
Driftsmargin24 %24 %25 %22 %
Fortjenestemargin14 %17 %13 %10 %

Kapital

United Rentals er i en veldig kapitalintensiv forretning, og har derfor noe lav RoIC i forhold til det jeg vanligvis ser etter. Det er positivt at den ligger forholdsvis stabilt på 7-8% for de siste 6 årene. Når det gjelder avkastning på egenskapital (RoE) så er denne meget bra, og økende gjennom de siste årene. En RoE på 34 % for siste år er meget bra. RoA ligger omtrent slik som RoIC er, som vil være naturlig siden det aller meste av innskutt kapital går til kjøp av maskiner (assets).

Når jeg har sett på Cap Rate, så ser denne meget bra ut med 14% for siste året. Dette er meget bra, og da har jeg tatt med alle capex som vedlikeholds-capex. Jeg ser at capex og avskrivinger følger hverandre forholdsvis nært i regnskapet, så det meste av capex går nok til vedlikehold og fornying av utstyr.

Fri kontantstrøm er også meget bra, og den har vært positiv alle år siden 2012. En P/FCF på under 10 er bra.

Så kommer vi til elefanten i rommet, nemlig en gjeldsgrad på 3.45 og en likviditetsgrad på 0.83. Ved utgangen av 2018 har altså selskapet en gjeld på 11.7 milliarder dollar, og en egenskapital på 3.4 milliarder dollar. Gjelden har økt med 2.3 millarder dollar siste året, trolig hovedsaklig på grunn av oppkjøp. Obligasjonene er rangert rett under investment-grade av Moody’s og S&P.

Selskapet betaler mellom 500-600 millioner dollar i rentekostnader hvert år. Omtrent 900 millioner dollar forfaller i 2019, mens 1700 millioner dollar forfaller i 2021. I 2023 forfaller 1 milliard dollar. Resten forfaller fordelt på 2024-2028. Fastrente-lånene har en rente på mellom 4,6% og 6,5%.

De har 3,5 milliarder dollar i gjeld med varierende rente, så dette vil ha en risiko ved eventuelle renteøkninger. Resterende 8.2 milliarder har fast rente, og bør derfor være håndterbart. De har veldig lite kontanter, kun 43 millioner dollar ved utgangen av 2018, men 1.5 milliarder i accounts receivable. United Rentals brukte 3 milliarder i 2018 og 2.4 milliarder i 2017 på oppkjøp.

Ut fra det jeg leser virker selskapet å ha kontroll på gjelden sin, til tross for at den er langt høyere enn det jeg normalt sett liker. De har en solid fri kontantstrøm som kan hjelpe til med å håndtere gjelden over tid, når de ikke utvider mer med nye oppkjøp.

Nøkkeltall (04.02.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
RoA3 %1 %3 %5 %5 %5 %10 %7 %
RoE1393 %7 %23 %30 %40 %37 %60 %34 %
RoIC7 %4 %7 %8 %8 %8 %7 %7 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år8 år
RoA7 %8 %7 %5 %
RoE34 %47 %42 %203 %
RoIC7 %7 %8 %7 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
33.80 %7.23 %6.80 %8.203.450.83

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
51.50-2.69

Utbytte

United Rentals betaler ikke utbytte.

Vekst

Veksten til United Rentals er veldig bra, og over de fire siste årene ligger veksten på alle nøkkeltall bortsett fra omsetning på over 24%. Omsetningen ligger på 15%, og har økt de siste årene. For 2018 ser jeg at det er en nedgang i EPS, men dette ser ut til å være på grunn av skattenivå hvor de i 2017 rapporterte negativ skatt.

For det siste året er veksten i EPS veldig høy, bortsett fra siste kvartal. Dette har trolig med regnskapsføringen av skatt i siste kvartal i fjor. Omsetningen har økt med omtrent 25 % siste året.

Estimatene for vekst fremover går ligger for det meste mellom 10-20%, og jeg antar at dette baserer seg en del på videre oppkjøp. Allikevel håper jeg det er potensiale i at United Rentals nå konsoliderer seg litt og får bedre marginer på det som de allerede har gjort. Jeg ønsker ikke at gjeldsgraden skal bli noe større enn det den er nå. Dessuten forfaller en del obligasjoner i år som det hadde vært fint om de hadde betalt ned for å redusere denne, i stedet for å utstede nye.

Som sagt ser veksten som illustrert under i tabellen for snittvekst veldig bra ut, men sammen med estimatene for analytikerne baserer jeg meg på et estimat på rundt 13.5% for videre gjennomsnittlig vekst for EPS.

Nøkkeltall (04.02.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS1.291.672.3610.62.183.224.053.82
TTM EPS6.746.877.0415.7316.618.1519.8313.12
Omsetning1 356 M1 597 M1 766 M1 922 M1 734 M1 891 M2 116 M2 306 M
EPS vekst yoy25.74 %8.55 %7.87 %484.92 %69.29 %93.94 %72.10 %-63.90 %
Omsetning vekst yoy3.51 %12.39 %17.11 %26.20 %27.88 %18.41 %19.82 %19.98 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje0.97-2.845.626.7711.9315.5712.5918.21
EPS1.610.814.155.416.306.7215.9113.51
FCF per aksje0.37-2.354.115.589.8513.2110.4715.40
BV per aksje1.0216.6619.6118.0015.9119.5736.7141.96
Omsetning per aksje41.7144.4653.1756.9662.6868.4378.5099.22
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år8 år
OEPS vekst45 %8 %28 %52 %
EPS vekst-15 %42 %26 %35 %
FCF vekst47 %8 %29 %71 %
BV vekst14 %46 %24 %70 %
Omsetning vekst26 %20 %15 %13 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$4.57 ($4.27 til $5.09)
Estimert EPS neste år:$18.99 ($17.27 til $20.69
Estimert vekst neste år (YF):12.4 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):21.4 %
Estimert vekst EPS (SWSt):14.0 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):7.0 %
Estimert vekst (bokverdi):14.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):8.0 %
Estimert vekst (Zacks):17.8 %
Vekstestimat (snitt):13.5 %
Vekstestimat (median):14.0 %

Prising

I beregningen min for fundamentalverdi har jeg som sagt tatt et forbehold om en gjennomsnittlig vekst på 13.5 % for de neste årene. Jeg har også antatt en fremtidig PE på 12, som ser ut til å være greit historisk sett. Dette gir meg et standardestimat på rundt $186 i verdi. Andre beregninger ligger over dette, så jeg legger meg på en verdi på $190. Dette tilsier at jeg kan kjøpe selskapet til en rabatt på 32% akkurat nå. Som 5-årsmål setter jeg 310 dollar, som i såfall vil gi en gjennomsnittlig avkastning på 19 %.

Maksimal kjøpspris beregner jeg til 154 dollar, mens billigsalgprisen er på 124 dollar. Innen de neste måneden virker en fornuftig salgspris å være 200 dollar, hvor avkastningen fremover vil gå under 10 %.

Jeg ligger noe over de fleste andre estimatene, og analytikerne ligger f.eks. på 152 dollar. Simply WallSt har en beregna verdi på 196 dollar, mens GuruFocus sin Peter Lynch-modell gir en verdi på 178 dollar. Dette er de høyeste. GuruFocus sin FCF-modell gir en verdi på kun 85 dollar.

Fundamentalverdi (04.02.19)

Verdi (Graham):$239 (54 %)
Verdi (5Y vekst):$186 (70 %)
Verdi (5Y manual):$201 (64 %)
Verdi (1Y estimat):$192 (67 %)
Verdi (DCF):$234 (55 %)
Verdi (snitt):$210 (61 %)
Graham number:$134 (96 %)
Simply WallSt:$196 (66 %)
GuruFocus (FCF):$85 (152 %)
Median PS:$108 (120 %)
Peter Lynch:$178 (73 %)
Analytikerne:$152 (85 %)
Snitt:$176 (73 %)
Median:$189 (68 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.69.535.873.011.276.05

 

Selskapsverdi:$10 246 510 000
Institusjonseierskap:92 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
62820

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/54/53 (Hold)

Konkurrenter

Som United Rentals sa i sin 10K var det få direkte konkurrenter å finne. Det jeg fant var Herc Holdings som er veldig sammenligbar med United Rentals. I tillegg tok jeg med Flour Corp og Ashtead Group som har underavdeling eller underselskaper som driver med utleie. Disse er med andre ord ikke helt sammenlignbare.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
United Rentals55 %15.9 %33.8 %7.2 %8.29.55.93.01.33.5
Herc Holdings85 %17.5 %48.6 %3.5 %4.313.41.90.64.3
Fluor Corp57 %31.3 %7.6 %9.3 %6.911.91.70.30.6
Ashtead Group plc52 %12.7 %36.2 %20.3 %25.58.510.13.52.31.3

United Rentals ser forholdsvis rimelig ut, som også de to større selskapene gjør. Veksten til URI er grei i forhold til de andre, og RoE og RoIC tilsvarende. URI har den beste frie kontantstrømmen og fremtidige PE. Gjeldsgraden er omtrent like stor for begge de to utleieselskapene.

United Rentals ser greie ut i denne sammenligningen, men også Ashtead Group ser veldig bra ut og med gode tall. Selskapet er registrert på London-børsen og dermed ikke aktuelt å handle for min del enda. Ellers kunne jeg nok gjerne tatt en titt på det.

Risiko

Selskapet er etablert, og har vært registrert på børsen i over 20 år. Dette gir trygghet siden vi har en lang historikk å se på. Aksjeprisen ser ut til å være veldig avhengig av økonomisk situasjon, og mistet f.eks. 90 % av verdien under finanskrisen. Den har også gått en god del opp og ned de siste årene, men med en positiv undertone. Inntjeningen har vært stabil de siste årene, men selskapet tapte penger tilbake rundt og rett etter finanskrisen. Det har akkurat nå en markedsverdi rett over 10 milliarder dollar, og kan derfor regnes som en large cap.

Moment

Aksjen har som sagt vært forholdsvis volatil de siste årene, med en bunn på under 20 dollar i 2012 og en topp i 2014 rundt 120 dollar. Deretter gikk den ned på under 50 dollar i starten av 2016, før den fikk en ny topp på 180 dollar i 2018.

De tekniske indikatorene er positive til aksjen både på daglig og ukentlig graf, og kursen har i det siste ligget over både 20-dagers og 50-dagers glidende snitt. Fortsetter den opp vil den nå opp til 200-dagers snittet som ligger på ca 140 dollar. Det siste året har aksjen hatt en tydelig nedadgående trend, men det kan være håp om at den nå bryter ut av denne.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily16102
TradingView weekly11107
Investing.com daily192
Investing.com weekly155

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Når jeg nå har sett på United Rentals, ser det ut som en veldig bra investering som for tiden er på billigsalg. Jeg vet ikke helt hva som forårsaket kursnedgangen de siste månedene, men jeg ser ikke noe i regnskapet som tilsier at det skal gå dårlig med United Rentals fremover.

Det som var den store bekymringen var gjeld, men etter å ha gått gjennom dette ser det ut til at de har kontroll på den. Jeg kunne nok tenkt meg at de hadde hatt en del lavere gjeld, men det er iallefall ikke grunn til bekymring så lenge de tjener så godt med penger som de gjør nå. Om vi går inn i dårligere økonomiske tider kan det nok hende at United Rentals kan få et problem.

Veksten er stor, og kapitalutnyttelsen er bra med tanke på at det er en kapitalintensiv forretning. Fri kontantstrøm er meget bra, og owner earnings tilsier en cap rate på hele 14 %.

Ledelsen har sittet lenge, og har styrt selskapet godt siden CEO tok over for over 10 år siden. Kursen har jo mangedoblet seg, og jeg tror fortsatt selskapet kan vokse en god del og ta markedsandeler.

Alt i alt ser United Rentals ut som en god investering, men den får ikke helt topp score. Hovedsaklig er dette på grunn av stor gjeld og at de ikke har noen tydelig konkurransefortrinn. Prisen kunne også vært litt lavere slik at jeg fikk en større sikkerhetsmargin. Det er surt at jeg ikke så på selskapet i desember, hvor prisen var nå og da under 100 dollar.

Jeg vil se litt videre på andre alternativer, men hvis jeg ikke finner noe bedre kan det godt hende jeg flytter litt penger inn i United Rentals.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

United Rentals
75 %
(Totalvurdering)
Pris: $129.39 (ved analyse)
Verdi: $190
5-års mål: $310 (19% CAGR)